Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

İstikamet Hızdan Önemlidir

Bizi Takip Edin :

a

KVKK

  /  KVKK

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

1. Kişisel Veri Koruma, Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı ve Amacı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 676416 sicil numarasında kayıtlı, Beyhekim Mh Harita Sk Doğa Stüdyo No:04/02 Selçuklu/Konya adresinde bulunan 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) uyarınca gerçek kişilerin kişisel verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca;

 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 • Veri sahiplerinin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri ve imha süreçleri,
 • Veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esaslarını ayrıntılı olarak belirtmekle birlikte silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin hakları konusunda çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, Organizasyon/Etkinlik/Eğitim Katılımcıları, ziyaretçiler, son kullanıcılar ve sair tüm 3. kişiler için ASTRA YAPI’ nın uygulayacağı kural ve politikaları belirlemektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“veri sahibi”) erişimine sunulmaktadır.

2.    Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri sahibi/İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3. Veri Sahibi Kategorizasyonu

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ  kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 1. Müşteri (Danışan)
 2. Sponsor (Müşterinin Hizmet Sağlayıcısı))

iii. Ziyaretçi

 1. Tedarikçi
 2. Yetki Verilen 3. Kişiler ve Çalışanlar
 3. Organizasyon/Etkinlik/Eğitim Katılımcıları
                        a.  Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
No Veri Sahibi Veri Kategorisi Veri Türleri
1. Müşteri Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, Cinsiyet, T.C Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri

(Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri,

Medeni Hali, Uyruk, Din, Pasaport Numarası, İmza,

İletişim Bilgisi Adres (ev/iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Finansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Kredi

Risk Bilgisi, Kredi Kartı Numarası ve Diğer Bilgileri, Çek/ Senet Nüshaları

Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgisi) Okunulan Okul/ Bölüm/ Sınıf/ Okul Numarası Bilgisi
Sağlık Bilgisi Sağlık Raporu, Bulgular
Lokasyon Bilgisi Konum ve Güzergah Bilgisi (Servis araçlarının fiziki güvenliğini sağlamak amacıyla GPS ile takip)
2. Sponsor Kimlik Bilgisi Ad/ Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza
3. Ziyaretçi Kimlik Bilgisi Ad/ Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kamera Kaydı ve Fotoğraf (Etkinlik ve organizasyonlara katılan kişiler)
4. Tedarikçi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri

(Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri,

Medeni Hali, Uyruk, Din, Pasaport Numarası, İmza

İletişim Bilgisi Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Finansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Çek Nüshaları/ Fotokopileri, Finansal Performans Bilgileri
Meslek Bilgisi Sektör Bilgisi, Çalışılan İş Yeri ve Unvan Bilgisi
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi İmza Sirküleri
5. Yetki Verilen Çalışanlar ve 3. Kişiler Kimlik Bilgileri Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri

(Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri,

Medeni Hali, Uyruk, Din, Pasaport Numarası, İmza, İmza Sirküleri

İletişim Bilgisi Adres, Telefon, E-posta Adresi
Mesleki Deneyim

Bilgileri

Sektör Bilgisi, Çalışılan İş Yeri ve Unvan Bilgisi
6. Etkinlik/

Eğim

Katılımcıları

Kimlik Bilgileri Ad- Soyad,
İletişim Bilgileri Telefon Numarası, E-posta Adresi,
Diğer Bilgiler Etkinlik veya Organizasyondaki Görevi
Mesleki Deneyim

Bilgileri

Eğitim Sertifikaları (alınan eğitim adı ve saati)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf veya Video Kaydı

4. Kişisel Verilerin Saklaması ve İmhasını Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar

a. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren İşleme Amaçları

Kişisel veriler, 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

 • Çalışan adayların niteliklerinin değerlendirilerek başvuru ve yerleştirme sürecinin yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Şirket Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Sözleşme İmzalanması Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Eğitim/ Etkinlik/ Organizasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

b. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, ii. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, iii. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ  kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır.

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ  işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

                a.    Alınan İdari Tedbirler:

Kişisel veriler için alınan idari tedbirler;

 • Çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmektedir.
 • Çalışanlardan gizlilik konusunda yazılı taahhüt alınmaktadır.
 • Çalışanların aydınlatılması ve Aydınlatma Metninin imzalatılmaktadır.
 • İlgili 3. Kişilerin aydınlatılması ve Aydınlatma Metninin internet sitesi üzerinden her zaman erişilebilir haldedir.
 • Aydınlatma Metninin müşterilere imzalatılarak dosyalarında saklanmaktadır.
 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası hakkında çalışanlar bilgilendirilmekte ve her zaman ulaşılabilecek şekilde e-mail ile güncel versiyonlarının paylaşılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Yazılı dokümanlar kilitli dolaplarda saklanmaktadır.
 • Bilgisayar ortamında bulunan verilerin şifrelenmekte ve yalnızca yetkili kişilerin erişimine izin verilmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler için alınan idari tedbirler, Kişisel Veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmektedir.
 • Bu verilerin işlendiği ve saklandığı ortamların ekstra güvenlik önlemleri alınmakta, yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmaktadır.
 • Kâğıt ortamında aktarımı “gizlilik dereceli belgeler” ibaresi eklenmektedir.

                b.   Alınan Teknik Tedbirler:

Kişisel veriler için alınan teknik tedbirler;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır
 • Anahtar güvenliği uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknoloji sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. Çalışanları için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarı kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politikaları ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların dış risklere karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin de güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler için alınan teknik tedbirler:

Alınan teknik tedbirlerin yanı sıra,

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedür belirlenmektedir.
 • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
 • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır.
 • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır.
 • Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunmaktadır.
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme/ kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel veriler her bir ilgili kişiye ait olarak düzenlenmiş Aydınlatma Metinlerinde belirtilen amaçlar ile üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

7. Kayıt Ortamı:

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik Ortamlar:

 • Mail sunucusu
 • DC (domain hesaplarının tutulduğu kullanıcı adı ve şifreleri barındıran sistem),
 • File server (ortak kullanılan dosyaların olduğu sunucu),
 • Proxy (internet erişimlerini kayıt altına alan, erişime izin veren veya engellemeyi sağlayan uygulama),
 • 5651 sayılı Kanuna göre alınması gereken logları toplayan uygulama,
 • Yedekleme uygulamaları ve medyaları,
 • Muhasebe uygulaması,
 • Veri tabanı sistemleri (uygulama verilerinin tutulduğu ortam),
 • Terminal serverlar (uygulamaların erişilip çalıştırılmasını sağlayan sunucular),
 • Kişisel Bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vs.)
 • Optik diskler (CD, DVD vs.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB vs)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi Elektronik Olmayan Ortamlar:
 • Kağıt, Yazılı, basılı, görsel ortamlar

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Süreleri

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 1. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş

ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında (b) bendi kapsamında işlem yapılır.

 1. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin

sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;

 • Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
 • Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında ASTRA YAPI’nın meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 • Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

9. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ tarafından aşağıda belirtilen mevzuat başta olmak üzere, faaliyet konusu kapsamındaki mevzuatta öngörülen süreler doğrultusunda muhafaza edilir:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

Veri Tipi Saklama Süresi İmha Süreleri
Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler Özel durumlar haricinde hukuki ilişki sona erdikten itibaren 5 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde
Tedarikçilere ve

Çalışanlarına ve Yetki

Verilen 3. Kişilere İlişkin

Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde
İş Başvurusu Sırasında

Alınan CV ve Özlük

Bilgileri

Aday pozisyon için personel alımı yapılıncaya kadar Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde
Çalışanlara İlişkin Alınan Kişisel Veriler İş Sözleşmesinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde
Çalışanlar için iş sağlığı ve

güvenliği sürecinin yürütülmesi

İş ilişkisi boyunca ve iş ilişkisinin sona ermesinden

itibaren 15 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde
Muhasebe ve Finansal

İşlemlere İlişkin Tüm

Kayıtlar

10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben ilk periyodik imha süresinde

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; www.7zone.com.tr Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” ve bilgi@7zone.com.tr resmi e-mail adresi ve 05324742442 hattı üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

10. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ  işlediği kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesini sağlamak amacıyla 7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ nezdinde bu işten sorumlu bir birim (“Teknik Birim”) oluşturmuştur.  Teknik Birim; kişisel verilerin silinmesini, sadece ilgili kullanıcılar tarafından kişisel verinin işlenebileceği, ilgisi olmayan diğer tüm bölümler için verinin işlenemeyeceği şekilde sağlar.

                a.   Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

                        i.     Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci

Kişisel verilerin silinmesi işleminde izlenmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir:

 • Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmesi
 • Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel
 • veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi
 • İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi
 • İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamında erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması
                        ii.    Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

(a) Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinmektedir. Karatma işlemi ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmekte, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

(b)Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları

Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmekte veya dosya ya da

dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılmaktadır.  Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilmektedir.

(c)Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler şifreli olarak saklanmakta ve bu

ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

(d)Veri Tabanları

Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.)

silinmektedir. Teknik Birim tarafından gerçekleştirilen tüm silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri elektronik ortamda zaman damgası ile loglanarak kayıt altına alınmaktadır. Kağıt ortamdaki kişisel veriler bakımından ise bu işlemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tutanak düzenlenir ve Teknik Birim tarafından muhafaza edilmektedir. Elektronik ve kağıt ortamdaki kişisel verilere ilişkin silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin kayıtlar üç yıl süre ile saklanmaktadır. Şirket; kişisel verileri saklama süreleri boyunca sadece ilgili departmanların bu verilere erişimini sağlayacak şekilde “silme” yöntemini kullanmaktadır. Saklama sürelerinin bitmesi ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek herhangi bir başka amacın mevcut olmaması halinde ise anonim hale getirme yöntemini kullanılmaktadır.

                b.  Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

                        i.   Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespit edilmesi ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre aşağıda yer verilen yöntemlerin kullanılmasıyla tek tek yok edilmektedir.

(a) Yerel Sistemler

Söz konusu sistemler üzerindeki verilerin yok edilmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

 • Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanmaktadır. Katı hard diskler bakımından üzerine yazma ya da de-manyetize etme işlemi başarılı olmazsa, bu medya fiziksel olarak yok edilmektedir.
(b) Çevresel Sistemler:

Ortam türüne bağlı olarak kullanılabilecek yok etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır:

 • Ağ cihazları (switch, router vb.): Söz konusu cihazların içindeki saklama ortamları sabittir. Ürünlerin, çoğu zaman silme komutuna sahiptir ama yok etme özelliği bulunmamaktadır. (a)’da belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.
 • Flash tabanlı ortamlar: Flash tabanlı sabit disklerin ATA (SATA, SSD, PATA vb.), SCSI (SCSI Express vb.) arayüzüne sahip olanları, destekleniyorsa <block erase> komutunu kullanmak, desteklenmiyorsa üreticinin önerdiği yok etme yöntemini kullanmak ya da (a)’da belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.
 • Mobil telefonlar (Sim kart ve sabit hafıza alanları): Taşınabilir akıllı telefonlardaki sabit hafıza alanlarında silme komutu bulunmakta, ancak çoğunda yok etme komutu bulunmamaktadır. (a)’da belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 • Veri kayıt ortamı çıkartılabilir olan yazıcı gibi çevre birimleri: Tüm veri kayıt ortamlarının söküldü doğrulanarak özelliğine göre (a)’da belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 • Veri kayıt ortamı sabit olan yazıcı, gibi çevre birimleri: Söz konusu sistemlerin çoğunda silme komutu bulunmakta, ancak yok etme komutu bulunmamaktadır. (a)’da belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
(c) Kağıt Ortamlar

Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılığı olduğundan ana ortamın yok edilmektedir. Bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünmektedir.

11. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanlar

Şirket; Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında saklama ve imha süreçlerine ilişkin olarak aşağıdaki unvan, birim ve görev tanımlarına sahip kişileri görevlendirir: Şirket bünyesinde kişisel veri işleyen tüm departmanların “ilgili kullanıcısı”. İlgili kullanıcılar, gerek kendi departmanlarının kişisel veri işleme envanterinin güncelliğinin sağlanması gerek kişisel veri saklama ve imha süreçlerinin takibi için bölümünde çalışan bir başka kişiyi görevlendirebilir.

12. Periyodik İmha Süresi

Şirket; saklama süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama süresinin sona ermesini takiben 6 ay içerisinde anonim hale getirir.

13. İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda Kişisel Verilerin Silme ve Yok Etme Süreleri

İlgili kişi, Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket, talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişilerin silme veya yok etme taleplerini en geç “otuz gün” içinde sonuçlandırır.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa; Şirket bu durumu üçüncü kişiye bildirerek söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini talep eder.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç “otuz gün” içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

14. Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

7 ZONE LİDERLİK AKADEMİSİ  Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin

Korunması, Saklanması ve İmhası Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.